Dane osobowe

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH

Informujemy Państwa, że przetwarzamy Państwa dane osobowe.  Szczegółowe informacje dotyczące tego procesu przedstawione zostały poniżej. Tym samym zostaje spełniony wobec Państwa obowiązek informacyjny wynikający z RODO.[1]

 

Administrator danych osobowych

Administratorem przetwarzanych Państwa danych osobowych jest STOWARZYSZENIE BESKIDZKI KLUB BADMINTONA SET (dalej BKBS) z siedzibą w Mazańcowicach (43-391) nr 703, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000717194, NIP 9372706304, 36941884800000

 

Inspektor Ochrony Danych

W celu realizacji swoich prawa możecie się Państwo skontaktować z wyznaczoną przez Stowarzyszenie osobą,  to jest przez email bkb.set@gmail.com lub podane powyżej dane adresowe.

 

Cele i podstawy przetwarzania

Państwa dane przetwarzane są:

 • w celu realizacji na Państwa rzecz świadczeń w zakresie prowadzonych przez Stowarzyszenie projektów dofinansowanych oraz własnych na postawie na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO)
 • w celu zawarcia umowy na podstawie zainteresowania z Państwa strony chęcią zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO)
 • w celu wykonania nałożonych na Stowarzyszenie obowiązków na podstawie zawartej z Państwem umowy zlecenia, o dzieło lub innej umowy cywilnoprawnej (art. 6 ust. 1 lit b RODO)
 • w celu świadczenia na Państwa rzecz doraźnej pomocy ponieważ jest to niezbędne ochrony Państwa żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby ( np. odnalezienie portfela) (art. 6 ust. 1 lit d RODO)
 • w celu obsługi powierzonego bądź wsparcia realizacji zadań publicznych – to jest wykonania zadania realizowanego w celu publicznym(art. 6 ust. 1 lit e RODO)
 • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co stanowi prawnie uzasadniony interes BKBS art. 6 ust. 1 lit f RODO)
 • w celu ewentualnego ustalenia dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes BKBS (art. 6 ust. 1 lit f RODO)
 • w celu badania satysfakcji klientów i oceny jakoś świadczonych przez BKS usług, co stanowi prawnie uzasadniony interes BKBS (art. 6 ust. 1 lit f RODO)
 • Obsługi zgłoszeń które zostaną do nas skierowane (np. przez email,) (art. 6 ust. 1 lit d RODO),
 • Wykonanie obowiązki podatkowe jak wystawienie faktur, prowadzenie rachunkowości- wynikające z ustaw podatkowych –(art. 6 ust. 1 lit c RODO),
 • Dla naszych pracowników- w celu obsługi umów o pracęart. 6 ust. 1 lit c RODO)
 • Dla naszych podopiecznych w celu możliwości realizowania różnych form wsparcia na Państwa rzecz (art. 6 ust. 1 lit c RODO)

 

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Informujemy, iż jako Administrator Danych Osobowych Stowarzyszenie będzie przetwarzać następujące Państwa dane osobowe:

 • Podstawowe dane takie jak … (np. imię i nazwisko)
 • Dane identyfikacyjne (np. PESEL)
 • Dane dotyczące lokalizacji
 • Elektroniczne dane indentyfikacyjne
 • Zobowiązania i wydatki
 • Transakcje finansowe
 • Zawarte umowy
 • Szczegóły osobiste
 • Styl życia
 • Kontakty
 • Zatrudnienie
 • Medycyna pracy
 • Wynagrodzenia
 • Wizerunek
 • Nagrania wideo
 • Nagrania dźwięku
 • Nagrania z monitoringu
 • Inne dane jakie mogą powstać podczas realizacji form wsparcia na Państwa rzecz w zależności od specyfiki prowadzonego projektu

Odbiorcy Danych Osobowych

Dane będę przekazywane podwykonawcom, w tym biuro rachunkowemu, informatykom oraz podmiotom w ramach prowadzonych spraw w Państwa interesie.

Gdybyście Państwo chcieli poznać dokładna listę podmiotów jakim powierzyliśmy przetwarzanie danych prosimy  kontakt poprzez jeden ze wskazanych powyżej sposobów kontaktu.

 

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza teren Polski/Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego

 

Okres przetwarzania danych osobowych

 • Państwa dane przetwarzanew celu realizacji zawartej umowy będą przetwarzane do końca okresu w jakim przedawniać się będą potencjalne roszczenia wynikające z umowy
 • Państwa dane przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego na podstawie udzielonej zgody, do czasu zgłoszenia sprzeciwu, cofnięcia zgody
 • Państwa dane przetwarzane w celu wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowym oraz prawie pracy przez okres w jakim Stowarzyszenie zobowiązane jest zachować dane dokumenty, w tym dla celów dowodowych prowadzonych przez uprawnione podmioty oraz zapobiegania nadużycia i oszustwom;
 • Państwa dane mogą być przetwarzane do celów archiwizacyjnych jeśli przepisy prawa nakładają na Stowarzyszenie taki obowiązek.
 • Państwa dane są przetwarzane przez okres trwania projektu lub innej formy wsparcia oraz przechowywane przez okres w jakim Stowarzyszenie zobowiązane jest wykazać okres trwałości lub może podlegać kontroli z tego tytułu lub realizacji jakichkolwiek roszczeń z tym związanych.

 

Państwa prawa

Przysługujące Państwu prawa związane z przetwarzaniem przez Stowarzyszenie Państwa danych osobowych to:

 • Prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii
 • Prawo do poprawienia danych
 • Prawo do usunięcia danych – zgodnie z RODO jeśli uważacie Państwo, że Państwa dane przetwarzane są bez podstawy – macie prawo do żądania ich usunięcia
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania- przysługuje Państwu prawo do ograniczenia przez Stowarzyszenie sposobów przetwarzania
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych- w związku z Państwa szczególną sytuacją wobec przetwarzania opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f, art. 6 ust. 1 lit e-to jest  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

Art. 6 ust. 1 lit f- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

 • Prawo do przenoszenia danych – przysługuje Państwu żądanie przesłania należących do Państwa danych w powszechnie używanym formacie (np. pdf) zarówno bezpośrednio do Państwa lub też do wskazanego przez Państwa innego podmiotu
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego
 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – Informujemy, iż w każdym czasie macie Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność wcześniejszego przetwarzania tychże danych z uwagi na wcześniej udzieloną przez Państwa zgodę na przetwarzanie.

 

Państwa prawa będą mogły być realizowane za pośrednictwem danych podanych przy punkcie dotyczącym Administratora

Proszę mieć na uwadze, iż w celu realizacji przysługujących Państwu praw niezbędne będzie zweryfikowanie Państwa tożsamości .

 

Wymóg lub dobrowolność podania Państwa danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest:

 • Warunkiem zawarcia umowy- to jest dobrowolne lecz brak zgody uniemożliwia świadczenia na rzecz Państwa usług,
 • Warunkiem świadczenia usług wsparcia- to jest dowolne lecz brak zgody uniemożliwia Państwa udział w projektach
 • Dobrowolne w innych przypadkach gdy przepis prawa lub realizacji określonych działań nie wymaga jednoczesnego obowiązku przetwarzania Państwa danych.

 

Źródło danych osobowych

Państwa dane zostały pozyskane od

 • Np. innej firmy w ramach realizacji usług na rzecz tej firmy
 • Publicznego profilu,
 • Krajowego Rejestru Sądowego,
 • Centralnej Ewidencji Informacji i Działalności Gospodarczej,
 • Wskutek dobrowolnego podania przez Państwa tychże danych

 

Działalność jako Podmiot któremu powierzono dane osobowe

BKBS może występować jako tzw. Procesor w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych to jest w ramch realizacji poszczególnych projektów Administratorem danych osobowych będzie instytucja przekazująca dotację czy też zlecająca wykonanie określonych działań a CSR przetwarza Państwa dane na podstawie umowy powierzeniach tychże danych.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)