Standardy ochrony małoletnich

Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2024 r. Zarządu Stowarzyszenia Beskidzki Klub Badmintona SET Mazańcowice w sprawie Standardów Ochrony Małoletnich obowiązujących w Stowarzyszeniu Beskidzki Klub Badmintona SET w Mazańcowicach.

STANDARDY

OCHRONY MAŁOLETNICH

W STOWARZYSZENIU BESKIDZKI KLUB BADMINTONA SET

W Mazańcowicach

Mazańcowice, 2024 r.

 

PREAMBUŁA

„Staram się dziecko zrozumieć, nie szkodzić mu, stwarzać mu warunki
i bodźce, aby chciało
być lepsze.

Dobry człowiek to taki, który czuje co drugi czuje!”

Naczelną i niepodważalną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez Stowarzyszenie Beskidzki Klub Badmintona SET w Mazańcowicach są działania mające na celu dobro dziecka, ochronę jego godności i poszanowanie jego praw.

Każdy traktuje małoletniego z szacunkiem, dba o jego prawidłowy rozwój
i uwzględnia jego potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie wobec dziecka przemocy w jakiejkolwiek formie.

Stowarzyszenie realizując te cele, działa w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych oraz własnych kompetencji, przestrzegając zarządzeń obowiązujących w Stowarzyszeniu i procedur określonych w niniejszym dokumencie. Zwiększanie świadomości wśród członków Stowarzyszenia dotyczących zagrożenia, pozwoli na ich zapobieganie oraz tworzenie środowiska pozbawionego czynników mogących doprowadzić do naruszenia praw dziecka.

 

Akty prawne na podstawie, których oparte są Standardy Ochrony Małoletnich:

 • Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (t.j. U. z 2023 r. poz. 1304 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1606);
 • Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 535);
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz. U z 2022 r. poz. 1138 ze zm.);
 • Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (t.j. U. z 1991 Nr 120 poz. 526 ze zm.);
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

ROZDZIAŁ 1

PODSTAWOWE TERMINY

 • 1.

Ilekroć w niniejszych Standardach jest mowa bez bliższego określenia o:

 • Zarządzie Stowarzyszenia – należy przez to rozumieć osobę lub osoby powołaną do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia Beskidzki Klub Badmintona SET w Mazańcowicach zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, a także reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz;
 • członkach Stowarzyszenia – należy przez to rozumieć wszystkich członków, pracowników i zleceniobiorców Stowarzyszenia Beskidzki Klub Badmintona SET w Mazańcowicach oraz inne osoby dorosłe nie będące członkami Stowarzyszenia, a mające kontakt z małoletnimi poprzez zaangażowanie w działalność Stowarzyszenia;
 • opiekunie małoletniego – należy przez to rozumieć osobę uprawnioną do reprezentacji
  i stanowieniu o małoletnim, w szczególności jego przedstawiciel ustawowy (rodzic, opiekun prawny oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad małoletnim);
 • zgodzie opiekuna małoletniego – należy przez to rozumieć zgodę co najmniej jednego
  z rodziców małoletniego. Jednak w przypadku braku porozumienia między opiekunami małoletniego należy poinformować ich o konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez sąd rodzinny;
 • krzywdzeniu małoletniego – należy rozumieć popełnienie czynu zabronionego lub czynu karalnego na szkodę małoletniego przez jakąkolwiek osobę, w tym Członek Stowarzyszenia lub zagrożenie dobra małoletniego, w tym jego zaniedbywanie. Krzywdzeniem jest:
 1. przemoc fizyczna – jest to celowe uszkodzenie ciała, zadawanie bólu lub groźba uszkodzenia ciała. Skutkiem przemocy fizycznej mogą być m. in. złamania, siniaki, rany cięte, poparzenia, obrażenia wewnętrzne. Przemoc fizyczna powoduje lub może spowodować utratę zdrowia bądź też zagrażać życiu,
 2. przemoc emocjonalna – to powtarzające się poniżanie, upokarzanie i ośmieszanie małoletniego, nieustanna krytyka, wciąganie małoletniego w konflikt osób dorosłych, manipulowanie nim, brak odpowiedniego wsparcia, stawianie małoletniemu wymagań
  i oczekiwań, którym nie jest on w stanie sprostać,
 3. przemoc seksualna – to angażowanie małoletniego w aktywność seksualną przez osobę dorosłą. Wykorzystywanie seksualne odnosi się do zachowań z kontaktem fizycznym
  (np. dotykanie małoletniego, współżycie z małoletnim) oraz zachowania bez kontaktu fizycznego (np. pokazywanie małoletniemu materiałów pornograficznych, podglądanie, ekshibicjonizm),
 4. przemoc ekonomiczna – to niezapewnianie odpowiednich warunków do rozwoju dziecka, m.in. odpowiedniego odżywiania, ubrania, potrzeb edukacyjnych czy schronienia, w ramach środków dostępnych rodzicom lub opiekunom. Jest to jedna z form zaniedbania,
 5. zaniedbywanie – to niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych i emocjonalnych małoletniego przez rodzica lub opiekuna prawnego, niezapewnienie mu odpowiedniego jedzenia, ubrań, schronienia, opieki medycznej, bezpieczeństwa, braku dozoru nad wypełnianiem obowiązku szkolnego;
 • danych osobowych małoletniego – należy przez to rozumieć wszelkie informacje umożliwiające identyfikację małoletniego uczestniczącego w zajęciach organizowanych przez Stowarzyszenie;
 • osobie odpowiedzialnej za Standardy Ochrony Małoletnich – należy przez to rozumieć wyznaczonego przez Zarząd Stowarzyszenia Beskidzki Klub Badmintona SET w Mazańcowicach Członka Stowarzyszenia sprawującego nadzór nad realizacją niniejszych Standardów.

ROZDZIAŁ 2

ZASADY ZAPEWNIAJĄCE BEZPIECZNE RELACJE MIĘDZY MAŁOLETNIM
A CZŁONKAMI STOWARZYSZENIA

 • 2.
 1. Zasady bezpiecznej rekrutacji pracowników:
 • Zarząd Stowarzyszenia, przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, zobowiązany jest do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym lub Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestr;
 • Zarząd Stowarzyszenia uzyskuje informacje z Rejestru z dostępem ograniczonym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwości. W pierwszej kolejności należy założyć konto w systemie teleinformatycznym. Konto podlega aktywacji dokonywanej przez biuro informacji;
 • Rejestr osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie
  w Rejestr, jest ogólnodostępny – nie wymaga zakładania konta;
 • Informacje zwrotne otrzymane z systemu teleinformatycznego Zarząd Stowarzyszenia drukuje
  i składa do części A akt osobowych, związanych z nawiązaniem stosunku pracy. To samo dotyczy Rejestru osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, wydała postanowienie o wpisie w Rejestr. Przy czym w przypadku tego drugiego Rejestru wystarczy wydrukować stronę internetową, na której widnieje komunikat, że dana osoba nie figuruje w rejestrze;
 • Zarząd Stowarzyszenia od kandydata pobiera informację z Krajowego Rejestru Karnego
  o niekaralności;
 • Jeżeli kandydat posiada obywatelstwo inne niż polskie wówczas powinien przedłożyć również informację z rejestru karnego państwa, którego jest obywatelem, uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z małoletnimi, bądź informację z rejestru karnego, jeżeli prawo tego państwa nie przewiduje wydawania informacji dla wyżej wymienionych celów;
 • Zarząd Stowarzyszenia pobiera od kandydata oświadczenie o państwie/państwach (innych niż Rzeczypospolita Polska), w których zamieszkiwał w ostatnich 20 latach pod rygorem odpowiedzialności karnej;
 • jeżeli prawo państwa, z którego ma być przedłożona informacja o niekaralności nie przewiduje wydawania takiej informacji lub nie prowadzi rejestru karnego, wówczas kandydat składa, pod rygorem odpowiedzialności karnej, oświadczenie o tym fakcie wraz z oświadczeniem, że nie był prawomocnie skazany oraz nie wydano wobec niego innego orzeczenia, w którym stwierdzono, iż dopuścił się takich czynów zabronionych, oraz że nie ma obowiązku wynikającego z orzeczenia sądu, innego uprawnionego organu lub ustawy, stosowania się do zakazu zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo działalności, związanych z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, lub z opieką nad nimi;
 • pod oświadczeniami składanymi pod rygorem odpowiedzialności karnej składa się oświadczenie o następującej treści: Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Oświadczenie to zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia;
 • w przypadku powzięcia informacji o wszczęciu wobec członka Stowarzyszenia postępowania karnego o przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub przestępstwo przeciwko małoletniemu Zarząd Stowarzyszenia niezwłocznie odsuwa takiego członka od wszelkich form kontaktu z małoletnimi.
 1. Wzór oświadczenia o niekaralności oraz o toczących się postępowaniach przygotowawczych, sądowych i dyscyplinarnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszych Standardów.
 • 3.
 1. Zasady bezpiecznych relacji członka Stowarzyszenia z małoletnim:
 • podstawową zasadą wszystkich czynności podejmowanych przez członka Stowarzyszenia jest działanie dla dobra małoletniego i w jego interesie. Członek Stowarzyszenia traktuje małoletniego z szacunkiem oraz uwzględnia jego godność i potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie przemocy wobec małoletniego w jakiejkolwiek formie;
 • zasady bezpiecznych relacji członka Stowarzyszenia z małoletnim obowiązują wszystkich, członków, stażystów i wolontariuszy;
 • znajomość i zaakceptowanie zasad są potwierdzone podpisaniem oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszych Standardów.
 1. Członek Stowarzyszenia zobowiązany jest do utrzymywania profesjonalnej relacji z małoletnim
  i każdorazowego rozważenia, czy jego reakcja, komunikat bądź działanie wobec małoletniego są odpowiednie do sytuacji, bezpieczne, uzasadnione i sprawiedliwe.
 2. Członek Stowarzyszenia w kontakcie z małoletnim:
 • zachowuje cierpliwość i odnosi się do małoletniego z szacunkiem;
 • uważnie wysłuchuje małoletnich i stara się udzielać odpowiedzi dostosowanej do sytuacji i ich wieku;
 • nie zawstydza małoletniego, nie lekceważy, nie upokarza i nie obraża;
 • nie krzyczy, chyba że wymaga tego sytuacja niebezpieczna (np. ostrzeżenie);
 • nie ujawnia drażliwych informacji o małoletnim osobom do tego nieuprawnionym, dotyczy to również ujawniania jego wizerunku (Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r.).
 1. Małoletni ma prawo do prywatności, odstąpienie od zasad poufności każdorazowo musi być uzasadnione, a małoletni o takim fakcie powinien być jak najszybciej poinformowany.
 2. W przypadku konieczności rozmowy z małoletnim na osobności, Członek Stowarzyszenia powinien pozostawić uchylone drzwi bądź poprosić innego członka o uczestniczenie w rozmowie.
 3. Członkowi Stowarzyszenia nie wolno w obecności małoletnich niestosownie żartować, używać wulgaryzmów, wykonywać obraźliwych gestów, wypowiadać treści o zabarwieniu seksualnym.
 4. Członkowi Stowarzyszenia nie wolno wykorzystywać przewagi fizycznej ani stosować gróźb.
 5. Członek Stowarzyszenia zobowiązany jest do równego traktowania małoletnich, niezależnie od ich płci, orientacji seksualnej, wyznania, pochodzenia etnicznego czy też niepełnosprawności.
 6. Członek Stowarzyszenia zobowiązany jest do zachowania w poufności informacji uzyskanych
  w związku z pełnioną funkcją lub wykonywaną pracą, dotyczących zdrowia, potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych, seksualności, orientacji seksualnej, pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądów małoletnich.
 7. Członek Stowarzyszenia nie może utrwalać wizerunku małoletniego w celach prywatnych, również zawodowych, jeżeli opiekun małoletniego nie wyraził na to zgody.
 8. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do utrzymywania profesjonalnej relacji
  z małoletnimi oraz każdorazowego rozważenia, czy reakcja, komunikat bądź działanie wobec małoletniego są odpowiednie do sytuacji, bezpieczne i uzasadnione.
  4.

Członkom Stowarzyszenia bezwzględnie zabrania się (pod groźbą kary, w tym więzienia i utraty pracy):

 • nawiązywać relacji seksualnych z małoletnim;
 • składać małoletnim propozycji o charakterze seksualnym i pornograficznym, w tym również udostępniania takich treści;
 • proponować małoletnim alkoholu, wyrobów tytoniowych i innych używek (narkotyków, tzw. dopalaczy).
  5.
 1. Członek Stowarzyszenia zobowiązany jest do zapewnienia małoletnich, że w sytuacji, kiedy poczują się niekomfortowo otrzymają stosowną pomoc, zgodną z instrukcją jej udzielania.
 2. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do przedstawienia małoletnim Standardów Ochrony Małoletnich, które obowiązują w Stowarzyszeniu i zapewnienia ich, iż otrzymają odpowiednią pomoc.
 3. W przypadku, kiedy Członek Stowarzyszenia zauważy niepokojące zachowanie lub sytuację, zobowiązany jest postępować zgodnie z instrukcją postępowania, obligatoryjnie w przypadku delikatnych spraw, gdzie jest podejrzenie o nieprzestrzeganiu Standardów do poinformowania Zarządu Stowarzyszenia (np. zauroczenie małoletniego w Członku Stowarzyszenia, bądź Członka Stowarzyszenia w małoletnim).
  6.
 1. Każde, przemocowe zachowanie wobec małoletniego jest niedozwolone.
 2. Nie można małoletniego:
 • popychać;
 • bić;
 • szturchać, itp.
 1. Członkom Stowarzyszenia nie wolno dotykać małoletniego w sposób, który mógłby zostać nieprawidłowo zinterpretowany.
 2. Kontakt fizyczny z małoletnim nigdy nie może być niejawny bądź ukrywany, wiązać się
  z jakąkolwiek gratyfikacją ani wynikać z relacji władzy.
 3. Członek Stowarzyszenia nie powinien angażować się w zabawy typu: łaskotanie, udawane walki, brutalne zabawy fizyczne itp.
 4. Członek Stowarzyszenia, który ma świadomość, iż małoletni doznał jakiejś krzywdy np. znęcania fizycznego lub wykorzystania seksualnego, zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności w kontaktach z małoletnim, wykazując zrozumienie i wyczucie.
 5. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalny jest kontakt fizyczny Członka Stowarzyszenia
  z małoletnim. Do sytuacji takich zaliczyć można:
 • pomoc małoletniemu niepełnosprawnemu w czynnościach higienicznych, jeśli typ niepełnosprawności tego wymaga, a małoletni/ jego opiekun wyrazi zgodę;
 • pomoc małoletniemu niepełnosprawnemu w poruszaniu się po siedzibie Stowarzyszenia.
  7.
 1. Kontakt poza godzinami pracy z małoletnimi jest co do zasady zabroniony.
 2. Nie wolno zapraszać małoletnich do swojego miejsca zamieszkania, spotkania z małoletnim lub też jego opiekunem powinny odbywać się na terenie działalności Stowarzyszenia.
 3. Jeśli zachodzi konieczność kontaktu z małoletnim, opiekunem poza godzinami działalności Stowarzyszenia, dozwolone są środki:
 • służbowy telefon;
 • służbowy e-mail;
 • służbowy komunikator;
 • inne środki komunikacji zaakceptowane przez Zarząd Stowarzyszenia i opiekuna małoletniego.
 1. Jeśli członek Stowarzyszenia musi spotkać się z małoletnim poza godzinami pracy (lub jego opiekunem), wymagane jest poinformowanie o tym fakcie Zarządu Stowarzyszenia, a opiekun musi wyrazić na taki kontakt zgodę.
 2. W przypadku, gdy Członka Stowarzyszenia łączą z małoletnim lub jego opiekunem relacje rodzinne lub towarzyskie, zobowiązany on jest do zachowania pełnej poufności, w szczególności do utrzymania w tajemnicy spraw dotyczących innych małoletnich, opiekunów i członków Stowarzyszenia.
  8.
 1. Rozpoznanie nadużycia w kontaktach z małoletnim nie zawsze jest łatwe. Czasami
  o nadużyciu donoszą naoczni świadkowie lub jest ono ujawniane np. przez inne dziecko lub dorosłego. Często pojawiają się wskazówki wątpliwych zachowań. Nie wolno lekceważyć takich doniesień lub znaków, należy je weryfikować i monitorować.
 2. Samo wyodrębnienie form nadużyć nie pozwala w pełni na identyfikację ryzyka naruszenia bezpieczeństwa małoletnich. Konieczne jest przedstawienie okoliczności, w których podczas zajęć może dojść do naruszeń, wyjaśnienie jak takie naruszenia mogą wyglądać w poszczególnych sytuacjach, aby prawidłowo zlokalizować źródło zagrożenia.
 3. Nadużycia najczęściej występujące w trakcie uprawiania dyscyplin sportowych i innych zajęć:
 • Kontuzje – w związku z wysokim ryzykiem kontuzji podczas aktywności fizycznej a także presją wywieraną na małoletnim, która może przyczynić się do wystąpienia uszkodzeń lub ich rozległości, gdy wykonuje to, co nie jest rozsądne lub właściwe ze względu na wiek
  i umiejętności. Zachęcanie małoletnich do udziału w treningach w przypadku kontuzji jest zachowaniem, które nie powinno być akceptowane przez opiekunów;
 • Nacisk na wygraną – wywieranie presji w celu osiągnięcia korzystnych wyników za wszelką cenę, może wywołać szkody zarówno psychiczne jak i fizyczne. Presja osiągania wyników może pochodzić od dorosłych, ale może również mieć źródło w ambicjach małoletniego lub jego rówieśników. W przypadku dzieci, wydajność nigdy nie powinna odbywać się kosztem przyjemności i rozwoju;
 • Kontakty fizyczne – okoliczności takie jak przebieranie się w szatniach, kąpiel
  po treningu lub zawodach, korzystanie z basenu zwiększają ryzyko wystąpienia naruszeń. Sytuacje takie mogą stworzyć okazje do seksualnego wykorzystania małoletniego. Należy więc wyważyć poszanowanie prywatności dzieci i ich bezpieczeństwo. Jeżeli konieczna jest indywidualna opieka, wskazana jest obecność drugiej osoby dorosłej. W takich sytuacjach dorosły nigdy nie powinien zostawać sam z małoletnim ani nawet sam w obecności innego dziecka, ponieważ dzieciom zdarza się konfabulować lub źle ocenić sytuację. Wszelkie kontakty z małoletnim powinny odbywać się w otwartym pomieszczeniu;
 • Imprezy wyjazdowe, obozy lub inne aktywności z dala od domu z zapewnieniem noclegu – wyjazdy z zapewnieniem noclegu np. imprezy wyjazdowe lub obozy treningowe, mogą zapewnić możliwości tym, którzy chcą wyrządzić krzywdę seksualną dzieciom. Należy pamiętać, że zawsze musi być wystarczająco dużo dorosłych, aby zapewnić odpowiedni nadzór. Przy pracy z dziećmi zawsze powinny być obecne co najmniej dwie osoby dorosłe, aby uniknąć zaginięcia lub pozostawienia dzieci w niebezpiecznych sytuacjach. Ponadto należy wziąć pod uwagę środki transportu oraz miejsce noclegu, które mają zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom;
 • Bliskie relacje – relacje między dzieckiem, a jego trenerem, koordynatorem, opiekunem lub innymi osobami ze Stowarzyszenia, są ważne i mogą okazać się korzystne dla jego rozwoju. Wiele dzieci rozwija bliskie i pełne zaufania relacje, szczególnie ze swoim trenerem, który może odgrywać znaczącą rolę w ich życiu, zwłaszcza jeśli nie mają dobrych kontaktów z innymi dorosłymi. Jednak te bliskie relacje mogą również być przyczyną wyrządzenia dzieciom krzywdy. Dziecko może chcieć spełnić zalecenia lub życzenia dorosłego. Dziecko może obawiać się sprzeciwu wobec dorosłego, która jest osobą zaufania i władzy
  o niekwestionowanym do tej pory autorytecie. Dbanie o bezpieczeństwo dzieci
  w Stowarzyszeniu oznacza, że wszyscy powinni być angażowani – dzieci, trenerzy, opiekunowie i rodzice, oraz ważne jest to, aby wszyscy zostali objęci tymi samymi standardami zachowania i postępowania
  ;
 • Dynamika wewnątrz zespołu – bycie częścią zespołu, klubu, drużyny i związane z tym poczucie przynależności może być bardzo korzystne dla poczucia własnej wartości przez dzieci. „Duch” zespołu ma kluczowe znaczenie dla uczenia się dziecka. Atmosfera jest tworzona przez zawodników, ale opiekun ma na nią duży wpływ. Jeśli opiekun swoim zachowaniem pokazuje, że wszystkich należy szanować, a szykanowanie nie jest tolerowane, atmosfera zespołu jest znacznie bardziej przyjazna i pozytywna. Jeśli trener pokaże, że ceni sobie bardziej wygraną niż poziom gry czy zachowania, zawodnicy mogą zacząć się obwiniać, a także wyłączać z gry dzieci, które ich zdaniem zawodzą, nie osiągając wymaganych rezultatów. Atmosfera wewnątrz zespołu może wzbudzać poczucie u dzieci, że nie pasują
  do grupy, być może z powodu ich pochodzenia lub innych cech je wyróżniających. Hierarchia w zespole/drużynie powstaje, gdy starsze lub silniejsze dzieci będą miały wpływ na inne. Może to przynosić pozytywne skutki, gdy starsi zawodnicy są wzorcami dobrych zachowań, ale także prowadzić do negatywnych konsekwencji, w przypadku, gdy dzieci będą tolerować prześladowanie, aby zyskać akceptację starszych kolegów z zespołu.

ROZDZIAŁ 3

ZASADY BEZPIECZNYCH RELACJI MIĘDZY MAŁOLETNIMI
W STOWARZYSZENIU. ZACHOWANIA NIEDOZWOLONE MAŁOLETNICH

9.

 1. Zasady bezpiecznych relacji między małoletnimi:
 • Członkowie Stowarzyszenia chronią małoletnich i zapewniają im bezpieczeństwo;
 • małoletni uznają prawo innych do odmienności i zachowania tożsamości ze względu na:
 1. pochodzenie etniczne, geograficzne, narodowe,
 2. religię,
 3. status ekonomiczny,
 4. cechy rodzinne,
 5. wiek,
 6. płeć,
 7. orientację seksualną,
 8. cechy fizyczne, niepełnosprawność;
 • małoletni nie naruszają praw innych – nikogo nie dyskryminują ze względu na jakąkolwiek jego odmienność;
 • zachowanie i postępowanie małoletnich wobec kolegów/ innych osób nie narusza ich poczucia godności/ wartości osobistej. Małoletni są zobowiązani do respektowania praw
  i wolności osobistych swoich kolegów i koleżanek, ich prawa do własnego zdania, do poszukiwań i popełniania błędów, do własnych poglądów, wyglądu i zachowania – w ramach społecznie przyjętych norm i wartości;
 • kontakty między małoletnimi cechuje zachowanie przez nich wysokiej kultury osobistej,
  używanie zwrotów grzecznościowych typu proszę, dziękuję, przepraszam, uprzejmość, życzliwość, poprawny, wolny od wulgaryzmów język, kontrola swojego zachowania i emocji, wyrażanie sądów i opinii w spokojny sposób, który nikogo nie obraża i nie krzywdzi;
 • małoletni budują wzajemne relacje poprzez niwelowanie konkurencyjności między sobą
  w różnych obszarach życia, wzajemne zrozumienie oraz konstruktywne, bez użycia siły rozwiązywanie problemów i konfliktów między sobą, akceptują i szanują siebie nawzajem;
 • małoletni okazują zrozumienie dla trudności i problemów kolegów/koleżanek i oferują
  im pomoc, nie kpią, nie szydzą z ich słabości, nie wyśmiewają ich, nie krytykują;
 • w kontaktach między sobą małoletni nie zachowują się prowokacyjnie i konkurencyjnie, nie powinni również mieć poczucia zagrożenia czy odczuwać wrogości ze strony kolegów;
 • małoletni mają prawo do własnych poglądów, ocen i spojrzenia na świat oraz wyrażania ich, pod warunkiem, że sposób ich wyrażania wolny jest od agresji i przemocy oraz nikomu nie wyrządza krzywdy.
 1. Bez względu na powód, agresja i przemoc fizyczna, słowna lub psychiczna wśród małoletnich
  w Stowarzyszeniu Beskidzki Klub Badmintona SET w Mazańcowicach nigdy nie może być przez nich akceptowana lub usprawiedliwiana.

ROZDZIAŁ 4

ROZPOZNAWANIE I REAGOWANIE NA CZYNNIKI RYZYKA KRZYWDZENIA MAŁOLETNICH

 • 10.
 1. Członkowie Stowarzyszenia posiadają wiedzę i w ramach wykonywanych obowiązków zwracają uwagę na czynniki ryzyka krzywdzenia małoletnich.
 2. W przypadku zidentyfikowania czynników ryzyka, członkowie Stowarzyszenia podejmują rozmowę z rodzicami, przekazując informacje na temat dostępnej oferty wsparcia i motywując ich do szukania stosownej pomocy.
 3. Członkowie Stowarzyszenia monitorują sytuację i dobrostan małoletniego.

ROZDZIAŁ 5

ZASADY I PROCEDURA PODEJMOWANIA INTERWENCJI W SYTUACJI PODEJRZENIA KRZYWDZENIA MAŁOLETNIEGO PRZEZ CZŁONKA STOWARZYSZENIA, OSOBĘ TRZECIĄ, INNEGO MAŁOLETNIEGO LUB OPIEKUNA

 • 11.
 1. Schemat podejmowania interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia małoletniego przez osoby trzecie, związane ze Stowarzyszeniem:
 • jeśli członek Stowarzyszenia podejrzewa, że małoletni doświadcza przemocy z uszczerbkiem
  na zdrowiu, wykorzystania seksualnego lub zagrożone jest jego życie, zobowiązany jest do zapewnienia małoletniemu bezpiecznego miejsca i odseparowania go od osoby stwarzającej zagrożenie. Członek Stowarzyszenia zobowiązany jest do zawiadomienia policji pod nr 112 lub 997, a w przypadku podejrzenia innych przestępstw do poinformowania policji lub prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. W przypadku zawiadomienia telefonicznego członek Stowarzyszenia zobowiązany jest podać swoje dane, dane małoletniego oraz dane osoby podejrzanej o krzywdzenie małoletniego oraz opis sytuacji
  z najważniejszymi faktami. W przypadku zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa zawiadomienie adresuje się do najbliższej jednostki, w zawiadomieniu podaje się dane jak w przypadku zawiadomienia telefonicznego;
 • jeśli członek Stowarzyszenia podejrzewa, że małoletni doświadczył jednorazowo przemocy fizycznej lub psychicznej (np. popychanie, klapsy, poniżanie, ośmieszanie), zobowiązany jest do zadbania o bezpieczeństwo małoletniego i odseparowania go od osoby krzywdzącej. Następnie powinien zawiadomić Zarząd Stowarzyszenia, aby ten mógł zakończyć współpracę z osobą krzywdzącą;
 • jeśli członek Stowarzyszenia zauważy inne niepokojące zachowania wobec małoletnich np. krzyki, niestosowne komentarze zobowiązany jest zadbać o bezpieczeństwo małoletniego
  i odseparować go od osoby podejrzanej o krzywdzenie. Poinformować Zarząd Stowarzyszenia, aby mógł przeprowadzić rozmowę dyscyplinującą, a w razie konieczności zakończyć współpracę.
 1. Schemat podejmowania interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia małoletniego przez osobę nieletnią:
 • jeśli członek Stowarzyszenia podejrzewa, że małoletni doświadcza przemocy z uszczerbkiem na zdrowiu, wykorzystania seksualnego lub zagrożone jest jego życie, zobowiązany jest do zapewnienia małoletniemu bezpiecznego miejsca i odseparowania go od osoby stwarzającej zagrożenie. Ponadto, zawiadamia Zarząd Stowarzyszenia, aby przeprowadził rozmowę, a jeśli to niemożliwe sam przeprowadza rozmowę z opiekunami małoletniego i osoby nieletniej podejrzanej o czyn zabroniony. Jednocześnie powiadamia najbliższy sąd rodzinny lub policję wysyłając zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa;
 • jeśli członek Stowarzyszenia podejrzewa, że małoletni doświadczył jednorazowo przemocy fizycznej lub psychicznej ze strony osoby nieletniej, zobowiązany jest do zadbania
  o bezpieczeństwo małoletniego i odseparowania go od osoby krzywdzącej. Ponadto zawiadamia Zarząd Stowarzyszenia, aby przeprowadził rozmowę, a jeśli to niemożliwe sam przeprowadza rozmowę z opiekunami małoletniego.
 1. Schemat podejmowania interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia małoletniego przez jego opiekuna:
 • jeśli członek Stowarzyszenia podejrzewa, że małoletni doświadczył jednorazowo przemocy fizycznej lub psychicznej ze strony opiekuna, zobowiązany jest do zadbania o bezpieczeństwo małoletniego. Ponadto zawiadamia Zarząd Stowarzyszenia, aby przeprowadził rozmowę, a jeśli to niemożliwe sam przeprowadza rozmowę z opiekunami małoletniego. Informuje
  o możliwości udzielenia wparcia psychologicznego. W przypadku braku współpracy opiekuna lub powtarzającej się przemocy, zobowiązany jest do powiadomienia właściwego ośrodka pomocy społecznej (na piśmie lub mailowo), jednocześnie składa wniosek do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację rodziny;
 • jeśli członek Stowarzyszenia podejrzewa, że małoletni jest zaniedbany lub jego opiekun jest niewydolny wychowawczo, powinien zadbać o bezpieczeństwo małoletniego. Powinien powiadomić Zarząd Stowarzyszenia oraz porozmawiać z opiekunem, proponując mu możliwość wsparcia psychologicznego. Jeśli sytuacja małoletniego się nie poprawi, zobowiązany jest zawiadomić ośrodek pomocy społecznej.
 • 12.
  1. Każdy ujawniony lub zgłoszony incydent lub zdarzenie zagrażające dobru nieletniego, na temat, którego Stowarzyszenie posiada wiedzę zostaje odnotowany poprzez uzupełnienie Karty Interwencji, której wzór stanowi załącznik nr 3.
  2. Karty interwencji, o których mowa w ust. 1 przechowywane są w specjalnie na ten cel przygotowanej Księdze Zdarzeń.

ROZDZIAŁ 6

ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH MAŁOLETNIEGO

 • 13.

Dane osobowe małoletniego podlegają ochronie na zasadach określonych w Ustawie z dna 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

 • członek Stowarzyszenia ma obowiązek zachowania tajemnicy danych osobowych, które przetwarza oraz zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem;
 • dane osobowe małoletniego są udostępniane wyłącznie osobom i podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów;
 • członek Stowarzyszenia jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych małoletniego
  i udostępnienia tych danych w ramach zespołu interdyscyplinarnego.
 • 14.

Członek Stowarzyszenia może wykorzystać informacje o małoletnim w celach szkoleniowych lub edukacyjnych wyłącznie z zachowaniem anonimowości małoletniego oraz w sposób uniemożliwiający identyfikację małoletniego.

 • 15.
 1. Członek Stowarzyszenia nie udostępnia przedstawicielom mediów informacji o małoletnim ani
  o jego opiekunie.
 2. Członek Stowarzyszenia, w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach, może skontaktować się
  z opiekunem małoletniego i zapytać go o zgodę na podanie jego danych kontaktowych przedstawicielom mediów. W przypadku wyrażenia zgody, członek Stowarzyszenia podaje przedstawicielowi mediów dane kontaktowe do opiekuna małoletniego.
 3. Członek Stowarzyszenia nie kontaktuje przedstawicieli mediów z małoletnim, nie wypowiada się
  w kontakcie z przedstawicielami mediów o sprawie małoletniego lub jego opiekuna. Zakaz ten dotyczy także sytuacji, gdy członek Stowarzyszenia jest przeświadczony, że jego wypowiedź nie jest w żaden sposób utrwalana.
 • 16.
 1. W celu realizacji materiału medialnego można udostępnić mediom wybrane pomieszczenia,
  a decyzję w sprawie udostępnienia pomieszczenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Zarząd Stowarzyszenia, podejmując decyzję, o której mowa w ust. 1, poleca członkom Stowarzyszenia przygotować wybrane pomieszczenie w celu realizacji materiału medialnego
  w taki sposób, by uniemożliwić filmowanie przebywających na terenie Stowarzyszenia małoletnich.

ROZDZIAŁ 7

ZASADY OCHRONY WIZERUNKU MAŁOLETNIEGO

 • 17.

Członek Stowarzyszenia uznając prawo małoletniego do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewniają ochronę wizerunku małoletniego.

 • 18.
 1. Członkom Stowarzyszenia nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów utrwalania wizerunku małoletniego (tj. filmowanie, fotografowanie) na terenie działalności Stowarzyszenia bez pisemnej zgody opiekuna małoletniego.
 2. W celu uzyskania zgody opiekuna małoletniego na utrwalanie wizerunku, członek Stowarzyszenia może skontaktować się z opiekunem małoletniego i ustalić procedurę uzyskania zgody.
 3. Niedopuszczalne jest podanie przedstawicielowi mediów danych kontaktowych opiekuna małoletniego bez wiedzy i zgody tego opiekuna.
 4. Jeżeli wizerunek małoletniego stanowi jedynie szczegół całości, takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, zgoda opiekunów na utrwalanie wizerunku małoletniego nie jest wymagana.
 • 19.
 1. Upublicznienie przez członka Stowarzyszenia wizerunku małoletniego utrwalonego
  w jakiejkolwiek formie (tj. fotografia, nagranie audio-wideo) wymaga pisemnej zgody jego opiekuna.
 2. Przed utrwaleniem wizerunku małoletniego należy małoletniego oraz opiekuna poinformować
  o tym, gdzie będzie umieszczony zarejestrowany wizerunek i w jakim kontekście będzie wykorzystywany (np. że umieszczony zostanie na stronie www.youtube.pl) w celach promocyjnych.

ROZDZIAŁ 8

ZASADY AKTUALIZACJI STANDARDU OCHRONY MAŁOLETNICH ORAZ ZAKRES KOMPETENCJI OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA PRZYGOTOWANIE DO STOSOWANIA STANDARDÓW OCHRONY MAŁOLETNICH

 • 20.
 1. Procedura aktualizowania Standardu odbywa się nie rzadziej niż raz na 2 lata.
 2. Zarząd Stowarzyszenia Beskidzki Klub Badmintona SET w Mazańcowicach wyznacza osobę odpowiedzialną za Standardy Ochrony Małoletnich.
 3. Osoba wyznaczona przez Zarząd Stowarzyszenia monitoruje realizację Standardów, reaguje na ich naruszenie oraz koordynuje zmiany w Standardach prowadząc równocześnie rejestr zgłoszeń
  i proponowanych zmian.
 4. Osoba odpowiedzialna za realizację Standardu zobowiązana jest do przeprowadzania wśród członków Stowarzyszenia (przynajmniej raz w roku) ankiety, której wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Standardu.
 5. Po przeprowadzonej ankiecie, osoba odpowiedzialna opracowuje wypełnione ankiety oraz sporządza z nich raport, który przedstawia Zarządowi Stowarzyszenia.
 6. W ankiecie członkowie Stowarzyszenia mogą proponować zmiany Standardów oraz wskazywać naruszenia Standardów w Stowarzyszeniu.
 7. Dokonując monitoringu Standardów, Zarząd Stowarzyszenia może wyznaczyć osobę do przeprowadzenia ankiety wśród małoletnich, dotyczącej świadomości małoletnich z form pomocy realizowanych przez Stowarzyszenie. Wzór ankiety stanowi załącznik nr 5 do niniejszego dokumentu.
 8. Zarząd Stowarzyszenia wprowadza do Standardów niezbędne zmiany i ogłasza członkom Stowarzyszenia nowe brzmienie Standardów Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem.

ROZDZIAŁ 9

ZASADY UDOSTĘPNIANIA RODZICOM I MAŁOLETNIM STANDARDÓW
DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NIMI I ICH STOSOWANIA

 • 21.
 1. Dokument „Standardy Ochrony Małoletnich” jest dokumentem Stowarzyszenia ogólnodostępnym dla członków Stowarzyszenia, małoletnich oraz ich opiekunów.
 2. Dokument opublikowany jest na stronie internetowej Stowarzyszenia www.bkbset.pl

ROZDZIAŁ 10

ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z INTERNETU I MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH

 • 22.
  1. Stowarzyszenie, zapewniając dzieciom dostęp do Internetu, podejmuje działania zabezpieczające małoletnich przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju.
  2. Osoba odpowiedzialna za dostęp do Internetu w porozumieniu z Zarządem Stowarzyszenia zabezpiecza sieć przed niebezpiecznymi treściami, poprzez instalację i aktualizację odpowiedniego, nowoczesnego oprogramowania.

 

 

ROZDZIAŁ 11

MONITORING STOSOWANIA STANDARDÓW OCHRONY MAŁOLETNICH

 • 23.
 1. Osobą odpowiedzialną za monitorowanie realizacji niniejszych Standardów Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem jest osoba wyznaczona przez Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Osoba, o której mowa w ust. 1 jest odpowiedzialna za monitorowanie realizacji Standardów i za reagowanie na sygnały naruszenia Standardów oraz za proponowanie zmian w Standardach Ochrony Małoletnich.

ROZDZIAŁ 12

ZAPISY KOŃCOWE

 • 24.
 1. Standardy Ochrony Małoletnich wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.
 2. Standardy Ochrony Małoletnich w Stowarzyszeniu Beskidzki Klub Badmintona SET w Mazańcowicach udostępniane są zgodnie z § 21 ust. 2.

 

 

Załącznik nr 1 do Standardów Ochrony Małoletnich w Stowarzyszeniu Beskidzki Klub Badmintona SET w Mazańcowicach

OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI I ZOBOWIĄZANIU DO PRZESTRZEGANIA

PODSTAWOWYCH ZASAD OCHRONY MAŁOLETNICH

 

…………………………………………………….

miejscowość, data

 

Ja, ……………………………………………………………….. nr PESEL………………………………………………

oświadczam, że nie byłam/em skazana/y za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej
i obyczajności, i przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego i nie toczy się przeciwko mnie żadne postępowanie karne ani dyscyplinarne w tym zakresie.

Ponadto oświadczam, że zapoznałam/-em się z zasadami ochrony małoletnich obowiązującymi
w Stowarzyszeniu Beskidzki Klub Badmintona SET w Mazańcowicach i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

……………………………………………………………….

podpis

 

 

Załącznik nr 2 do Standardów Ochrony Małoletnich w Stowarzyszeniu Beskidzki Klub Badmintona SET w Mazańcowicach

………………………………………………………….

miejscowość, data

OŚWIADCZENIE
O ZNAJOMOŚCI I PRZESTRZEGANIU ZASAD ZAWARTYCH
W STANDARDACH OCHRONY MAŁOLETNICH
w
Stowarzyszeniu Beskidzki Klub Badmintona SET w Mazańcowicach

Ja, ……………………………………………………………….. nr PESEL………………………………………………

oświadczam, że zapoznałam/em się ze Standardami Ochrony Małoletnich stosowanymi w Stowarzyszeniu Beskidzki Klub Badmintona SET w Mazańcowicach oraz deklaruję, że będę ich przestrzegać.

 

………………………………………………………………..

podpis

 

 

Załącznik nr 3 do Standardów Ochrony Małoletnich w Stowarzyszeniu Beskidzki Klub Badmintona SET w Mazańcowicach

KARTA INTERWENCJI
OBOWIĄZUJĄCA W
STOWARZYSZENIU BESKIDZKI KLUB BADMINTONA SET
W MAZAŃCOWICACH

IMIĘ I NAZWISKO POKRZYWDZONEGO MAŁOLETNIEGO

Przyczyna interwencji
(forma krzywdzenia)
 
Osoba zgłaszająca interwencję  
Opis działań podjętych przez członka Stowarzyszenia Data Działanie
Spotkania z opiekunami małoletniego Data Działanie
Forma podjętej interwencji Zawiadomienie policji

Zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa

Wniosek o wgląd w sytuację rodziny

Inny rodzaj interwencji. Jaki?

Dane dotyczące interwencji (nazwa organu, do którego zgłoszono interwencję) i data interwencji
Wyniki interwencji: działania organów sprawiedliwości, działania Stowarzyszenia, działania rodziców Data Działanie

 

 

 

Załącznik nr 4 do Standardów Ochrony Małoletnich w Stowarzyszeniu Beskidzki Klub Badmintona SET w Mazańcowicach

MONITORING STANDARDÓWANKIETA DLA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
BESKIDZKI KLUB BADMINTONA SET W MAZAŃCOWICACH

LP. ODPOWIEDZ NA PONIŻSZE PYTANIA TAK NIE
1. Czy znasz standardy ochrony małoletnich obowiązujące w naszym Stowarzyszeniu?    
2. Czy znasz treść dokumentu „Standardy Ochrony Małoletnich”
w Stowarzyszeniu Beskidzki Klub Badmintona SET
w Mazańcowicach?
   
3. Czy uważasz, że potrafisz rozpoznać syndromy krzywdzonego małoletniego?    
4. Czy wiesz w jaki sposób zareagować na symptomy krzywdzenia małoletniego?    
5. Czy zaobserwowałeś naruszenie zasad określonych w Standardach oraz w pozostałych regulaminach i procedurach przez innego członka Stowarzyszenia?    
6. Czy masz uwagi / sugestie / przemyślenia związane z funkcjonującymi w Stowarzyszeniu „Standardami Ochrony Małoletnich”? (Jeżeli tak, opisz je w tabeli poniżej)    
7. Czy jakieś działanie związane z przyjęciem Standardów jest odbierane jako trudne lub niechętnie podchodzisz do jego realizacji z innych powodów?    

 

JEŚLI NA KTÓREŚ Z PYTAŃ W ANKIECIE MONITORING STANDARTÓW ODPOWIEDZIAŁEŚ TAK
NAPISZ: Jakie zasady zostały naruszone?

 

NAPISZ: Jakie działania podjąłeś?

 

NAPISZ: Czy masz jakieś sugestie lub propozycję poprawy obowiązujących standardów?

 

 

 

Załącznik nr 5 do Standardów Ochrony Małoletnich w Stowarzyszeniu Beskidzki Klub Badmintona SET w Mazańcowicach

MONITORING STANDARDÓWANKIETA DLA MAŁOLETNICH
W
STOWARZYSZENIU BESKIDZKI KLUB BADMINTONA SET
W MAZAŃCOWICACH

LP. ODPOWIEDZ NA PONIŻSZE PYTANIA TAK NIE
1. Czy znasz standardy ochrony małoletnich obowiązujące
w Stowarzyszeniu?
   
2. Czy w sytuacji doświadczenia przemocy, krzywdy wiesz do kogo możesz się zwrócić, aby uzyskać pomoc?    
3. Czy w sytuacji doświadczenia przemocy znalazł się ktoś, kto pomógł Ci i udzielił pomocy?    
4. Czy byłeś/byłaś świadkiem, gdy stosowano agresję/przemoc wobec kogoś innego? (Jeżeli tak, opisz poniżej tabeli jak zareagowałeś/zareagowałaś?)    
4. Czy w według Ciebie w Stowarzyszeniu istnieje problem przemocy lub agresji?