Turniej Badmintona z okazji Dnia Dziecka 8.06

DATA:   08.06.2024 sobota

U9, U11 -> 9:00
U13, U15, U17 -> 11:00

Regulamin turnieju badmintona

CEL IMPREZY
Turniej badmintona z okazji Dnia Dziecka zostanie rozegrany w celu popularyzacji badmintona jako dyscypliny sportu bardzo atrakcyjnej do regularnego uprawiania dla dzieci.

KATEGORIE
Turnieje zostaną rozegrane w następujących kategoriach:

U17 CHŁOPCY i DZIEWCZYNKI rocznik 2008 -2009
U15 CHŁOPCY I DZIEWCZNKI rocznik 2010-2011
U13 CHŁOPCY i DZIEWCZYNKI rocznik 2012 -2013
U11 CHŁOPCY/DZIEWCZYNKI rocznik 2014 i 2015
U9 CHŁOPCY/DZIEWCZYNKI rocznik 2016 i młodsi

MIEJSCE rozgrywania turniejów:  Hala  ZSP Mazańcowice

ZGŁOSZENIA NA ADRES:  bkb.set@gmail.com DO DNIA 07.06.2024 do godziny 20.00 z podaniem kategorii wiekowej np. U-9

ORGANIZATOR
Organizatorem Turniejów jest BKB SET Mazańcowice zwany dalej jako organizator.

UCZESTNICTWO
W turnieju mogą brać udział wszystkie dzieci z całej Polski w wieku do 17 lat zgodnie z
przewidzianymi kategoriami wiekowymi.
W turnieju wezmą udział zawodnicy i zawodniczki, którzy zgłoszą chęć swojego uczestnictwa
wysyłając zgłoszenie.

SPOSÓB ROZGRYWANIA TURNIEJU
Turniej zostanie rozegrany systemem dostosowanym do liczby uczestników w danej kategorii.
Wszystkie mecze będą rozgrywane do dwóch wygranych setów do 15 punktów.
Założeniem turnieju jest jak największa ilość gier.

PRZEPISY
Pozostałe zasady meczy będą się odbywały zgodnie z obowiązującymi przepisami PZBad, wszystkie sporne kwestie będą rozstrzygane przez sędziego.

SĘDZIOWIE
Nad przebiegiem każdego z wydarzeń będzie czuwał sędzia główny zawodów
Poszczególne mecze będą sędziowane przez sędziów wolontariuszy i zawodników przebywających na hali.
Lotki do gry, wodę zapewnia Organizator.

SPRAWY PORZĄDKOWE
Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów PZBad, regulaminu obiektu oraz kulturalnego zachowania w trakcie trwania spotkań.
Poprzez uczestnictwo w Turnieju wszyscy zawodnicy uznają, że przystępują do niego na własne ryzyko oraz odpowiedzialność i będą osobiście odpowiedzialni za każdą szkodę poniesioną przez siebie lub osoby trzecie jako rezultat swojego postępowania, zaniedbania czy niedopatrzenia.

NAGRODY
Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymają pamiątkowe dyplomy i medale. W miarę możliwości organizatora przewiduje się drobne nagrody rzeczowe.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej Rozporządzeniem) informuję, że:
1. administratorem danych osobowych STOWARZYSZENIE BESKIDZKI KLUB BADMINTONA SET z siedzibą w Mazańcowicach nr 367.
2. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody w celu organizacji imprezy sportowej „Grand Prix Podbeskidzia w Badmintonie”
3. odbiorcą danych osobowych będą pracownicy lub współpracownicy Stowarzyszenia w celu realizacji zadań edukacyjnych i szkoleniowych, współzawodnictwa sportowego w kraju i zagranicą, organizacji zawodów sportowych oraz pozostałych imprez organizowanych przez Stowarzyszenie, a także działalności marketingowej Stowarzyszenia;
4. dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku z uwagi na konieczność prawidłowego funkcjonowania odpowiednich rejestrów, rankingów i wyników turniejów;
5. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści udostępnionych przez siebie danych oraz prawo ich sprostowania, żądania usunięcia i ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
6. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
7. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez BKB SET Mazańcowice jest dobrowolne.
8. ma Pan/Pani prawo na cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie poprzez złożenie pisemnego oświadczenia za pośrednictwem wiadomości na adres siedziby stowarzyszenia
9. dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się o kryteria wieku, płci, szkoły/klubu, oraz obszaru terytorialnego a konsekwencją takiego przetwarzania będzie przypisanie uczestnika do odpowiedniej kategorii turniejowej.

OCHRONA WIZERUNKU
Udział w wydarzeniu o nazwie „Turniej Badmintona z okazji Dnia Dziecka” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na utrwalanie, przetwarzanie i publikację wizerunku w rozumieniu art. 81 ust. 1 zd. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Uczestnik lub Jego opiekun prawny w przypadku nieletniego wyraża zgodę na, nieodpłatne, bezterminowe, nieograniczone terytorialnie rozpowszechnianie przez BKB SET Mazańcowice wizerunku, uwiecznionego na zdjęciach i materiałach filmowych wykonanych w czasie wydarzenia. Wyraża zgodę, aby ww. wizerunek był wykorzystywany w szczególności w Internecie (m.in. w mediach społecznościowych takich jak Facebook), w telewizji komercyjnej i publicznej, radio, sieciach VoD, a także na innych cyfrowych lub drukowanych materiałach reklamowych w celach promocyjnych i wizerunkowych związanych z zawodami i działalnością statutowa BKB SET Mazańcowice.
W tożsamym zakresie wyraża zgodę na wykorzystanie nagrania głosu i łączenie takiego nagrania z innymi utworami. Uczestnik w myśl powyższego regulaminu rezygnuję z autoryzacji zdjęć, filmów, nagrań i innych materiałów z wizerunkiem uczestników eventu.
Wyraża także zgodę na podpisywanie materiałów imieniem, nazwiskiem, i miejscowością;

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Przystąpienie do turnieju jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. Uczestnicy zgłaszając się do turnieju oświadczają, że przystępują do nich na własne ryzyko oraz odpowiedzialność i będą osobiście odpowiedzialni za każdą szkodę poniesioną przez siebie lub osoby trzecie jako rezultat swojego postępowania, zaniedbania czy niedopatrzenia. Uczestnicy zgłaszając siebie lub dziecko do zajęć sportowych oświadczają, że nie ma żadnych przeciwwskazań do ich udziału w wydarzeniu, w tym przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu.

1. Sprawy sporne będzie rozstrzygać organizator w porozumieniu z sędzią głównym.
2. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikiem mogą być wykorzystane przez prasę,
radio i telewizję oraz w innych mediach.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione lub zniszczone w
trakcie zajęć.
4. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego Regulaminu oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian, które zostaną podane do wiadomości przed rozpoczęciem turnieju.